Tuesday, June 23, 2015

Name of Fruits in English to Mizo language (Translation)

English: Peach, Mizo tawng: Theite/Theite sen/Japan theite
Courtesy: blogs.courierpostonline.com

Let's try to learn the names of fruits from English to Mizo tawng (language):

English: Fruit
Mizo tawng: Thei

English: Apple
Mizo tawng: Apple thei

English: Banana
Mizo tawng: Balhla

English: Berry (Black/Blue berry)
Mizo tawng: Theihmu

English: Cherry
Mizo tawng: Theite chikhat

English: Coconut
Mizo tawng: Narial

English: Cranberry
Mizo tawng: Ram theihmu

English: Date
Mizo tawng: Tumrah thlumchi

English: Fig
Mizo tawng: Theipui

English: Grape
Mizo tawng: Gerep /Grep

English: Guava
Mizo tawng: Kawlthei

English: Jackfruit
Mizo tawng: Lamkhuang

English: Lemon
Mizo tawng: Ser/Limbu

English: Lime
Mizo tawng: Ser te chi

English: Lychee
Mizo tawng: Theifeihmung

English: Mango
Mizo tawng: Theihai

English: Water Melon
Mizo tawng: Dawnfawh

English: Mask melon
Mizo tawng: Hmazil

English: Mulberry
Mizo tawng: Thingtheihmu

English: Olive
Mizo tawng: Olive

English: Orange
Mizo tawng: Serthlum

English: Papaya
Mizo tawng: Thingfanghma

English: Passionfruit
Mizo tawng: Sapthei

English: Pear
Mizo tawng: Per thei

English: Plum
Mizo tawng: Theite lian chi

English: Pineapple
Mizo tawng: Lakhuihthei

English: Pomegranate
Mizo tawng: Theibuhfai

English: Butterfruit
Mizo tawng: Theihang

English: Valencia fruit
Mizo tawng: Sisumam

English: Citrus limetta (Mosambi)
Mizo tawng: Sermam

English: Peach (small red plum)
Mizo tawng: Theite sen/Japan theite

English: Peach ( a hairy variety)
Mizo tawng: Theite hmul

English: Tamarind
Mizo tawng: Tengtere

English: Emblic Myrobalan (Amla)
Mizo tawng: Sunhlu

English: Garcinia cowa
Mizo tawng: Chengkek

English: Perkia speciosa (Stink bean)
Mizo tawng: Zawngtah

English: carombola
Mizo tawng: Theiherawt

English: Myrica (Soh phie in Khasi)
Mizo tawng: Keifang

English: Bastard Oleaster (Elaeagnus latifolia)/ Silverberry
Mizo tawng: Sarzuk

English: Wild Lemon (Sour)
Mizo tawng: Sertawk

1 comment:

ParaHmar said...

Sunhlu = gooseberry ni em?